Witamy na naszej witrynie

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie uczęszczają dzieci i młodzież z lekką, umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną.

Priorytetem w naszej pracy jest dobro dziecka.

Poprzez różne działania edukacyjnie wychowawcze rozwijamy tkwiące w nich możliwości tak, aby mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją, zachowując przysługujące sobie prawo do „bycia innym”. Podejmujemy szereg działań i rozwiązań nakierowanych na spontaniczną i celową integrację naszych uczniów ze środowiskiem.


W strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonują następujące placówki dydaktyczne i opiekuńcze:

- Przedszkole Miejskie Nr 18 Specjalne dla Dzieci z Umiarkowaną lub Znaczną Niepełnosprawnością Intelektualną oraz dla Dzieci z Autyzmem i z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla wszystkich dzieci z Opinią PPP

- Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

- Szkoła Podstawowa Nr 28 Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

- Gimnazjum Nr 18 Specjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

- Gimnazjum Nr 21 Specjalne dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi