Biblioteka

Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca – K. Makuszyński

      Biblioteka szkolna jest ośrodkiem edukacji czytelniczej oraz centrum szkolnej informacji multimedialnej i internetowej dla uczniów, nauczycieli, rodziców uczniów i studentów olsztyńskich uczelni.

      Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pracy twórczej. Gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały i udostępnia je. Pełni rolę wielofunkcyjnej pracowni interdyscyplinarnej i dydaktycznej wspomagającej realizację programów nauczania i wychowania, edukację kulturalną i informacyjną uczniów.

      Zapewnienie możliwości korzystania z Internetu w bibliotece, pozwala jej użytkownikom na swobodny dostęp do gromadzenia informacji, ale i tworzenia własnych tekstów, wykorzystywanych w procesie edukacyjnym.

      Biblioteka jest atrakcyjnym dla ucznia miejscem, gdzie znajduje potrzebne informacje nie tylko piśmiennicze, ale również medialne np. video nagrania, muzykę, malarstwo i inne teksty kultury.

     Biblioteka inicjuje kontakt ucznia z książką, promuje czytelnictwo i samokształcenie wśród dzieci młodzieży. Jest to pracownia, z której młodzież może korzystać przed lekcjami, w trakcie lekcji i po ich zakończeniu. Rodzą się w niej ciekawe inicjatywy, prowadzone są dodatkowe zajęcia, uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje, ale również odpocząć, odizolować się od hałasu. Książka i przyjazna atmosfera stwarza możliwość indywidualnego spędzenia czasu, przebywania z sobą samym i myślenia.

    Biblioteka jest miejscem przebywania uczniów, którzy sami dążą do zdobycia wiedzy z nieznanych jeszcze dla siebie źródeł, chętnie również przychodzą uczniowie, którzy chcą wyrównać zaległości w nauce. Tutaj otrzymują oni propozycję książki, gry dydaktycznej, lektury, które wspierają proces dydaktyczny ucznia, uzupełniają jego braki w wiedzy i umiejętnościach, doskonalą umiejętność czytania. Pozwala to uczniom odnaleźć własną receptę na sukces.

      Biblioteka to również miejsce, w którym wielu uczniów odrabia zadania domowe, korzystając ze źródeł informacji i zbiorów bibliotecznych. Swobodna, wolna od przymusu atmosfera i bezpośredni, nieskrępowany ocenami szkolnymi kontakt ucznia z bibliotekarzem, który często staje się prywatnym doradcą, powiernikiem, sprzyjają pobudzeniu motywacji poznawczej ucznia.

      Biblioteka stanowi przestrzeń, na której spotkać się mogą uczniowie z nauczycielami – spokojniejszą niż korytarz szkolny, mniej onieśmielającą niż sale przedmiotowe, co wpływa na budowanie dobrych kontaktów.

      Odpowiednio dobrany księgozbiór dostarcza uczniom wiedzy o świecie, rozwija myślenie i intelekt, wzbogaca słownictwo, kształtuje postawy życiowe. Lektura książek, rozmowy o książkach, artykułach i filmach, wyrażanie własnych opinii na temat czytanych treści inspirują twórczą postawę uczniów wobec życia, zachęcają do doskonalenia się oraz pomagają w rozwiązywaniu życiowych problemów.

      Książka i komputer stanowią obecnie okna na świat każdego młodego człowieka. Na co dzień podejmujemy działania, by jak najszerzej otwierać te okna w życiu i w sercach naszych uczniów.

 

Bibliotekarz

Bożenna Ludwiczak