Gimnazjum nr 18

Realizuje III etap edukacji uczniów według nowej podstawy programowej. Nowe programy dostosowane są do możliwości rozwojowych i edukacyjnych młodzieży.

Celem nauczania w gimnazjum jest:
- zapoznanie się z literaturą i historią ojczystą;
- wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności matematyczne;
- zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym i geograficznym;
- nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera;
- kształtowanie postaw;
- umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach:

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich (konkursy matematyczne, językowe, plastyczne, teatralne, przyrodnicze, zawody sportowe).

Odbiorcami usług oferowanych przez naszą szkołę są uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie).

Naszym uczniom zapewniamy:
- opiekę pedagogiczną, psychologiczną,
- opiekę stomatologiczną,
- świetlicę szkolną w godzinach od 6.30 - 16.00,
- obiady w stołówce szkolnej,
- bibliotekę,
- możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań,
- opiekę całodobową.

Uczniowie biorą udział w zajęciach:

  • logopedycznych
  • dydaktyczno-wyrównawczych
  • gimnastyki korekcyjnej
  • terapii zajęciowej
  • sportowych
  • artystycznych
  • turystyczno-rekreacyjnych

Szkoła posiada:
- sale dydaktyczne,
- pracownię komputerową,
- salę gimnastyczną,
- salę do gimnastyki korekcyjnej,
- gabinety zajęć rewalidacji indywidualnej,
- gabinet zajęć logopedycznych,
- gabinet pedagoga,
- gabinet psychologa,
- gabinet pielęgniarki.

Gimnazjum przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kontynuacji nauki w szkole zawodowej.

*dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną