Gimnazjum nr 21

Szkoła dla Uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną posiadających aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Realizuje zadania według Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznycz, w oparciu o Szkolny Program Edukacyjny był wpisany do Rejestru Innowacji Pedagogicznych Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Treści realizowane na zajęciach edukacyjnych są zgodne z podstawą programową:

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/rozporzadzenie_20081223_zal...

Uczniowie kończący Gimnazjum mają możliwość kontynuacji nauki w naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy.

Realizowane przedmioty to:
- funkcjonowanie w środowisku,
- wychowane fizyczne,
- muzyka,
- plastyka (także z wykorzystaniem technologii komputerowej),
- religia,
- gospodarstwo domowe,
- stolarstwo,
- szycie.

Uczniowie korzystają z zajęć rewalidacji indywidualnej:
- logopedia,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- gimnastyka korekcyjna,
- zajęcia i psychologiczne i pedagogiczne.

Wiodącą metodą kształcenia jest metoda projektów edukacyjnych.

Naszym uczniom proponujemy uczestniczenie w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z ich zainteresowaniami i predyspozycjami:
- zajęcia sportowe na basenie, kręgielni oraz na obiektach sportowych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej,
- zajęcia ekologiczne, plastyczne i muzyczne,
- zajęcia kształtujące kreatywność.

Szkoła posiada:
- przestrzenne, klimatyzowane i nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, pracownie symulacyjne do zajęć praktycznych,
- klimatyzowaną salą gimnastyczną,
- pracownie specjalistyczne: komputerową, psychologiczną, logopedyczną, muzyczną, rewalidacyjną, korekcyjną, integracji sensorycznej, salę doświadczania światła.