projekty

Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami środowiska pełnoletnich osób z niepełnosprawnością
intelektualną, Stowarzyszenie realizuje projekt „Zespół Aktywności Społecznej AKADEMIA
UMIEJĘTNOŚCI” współfinansowany ze środków PFRON. Projekt ma charakter ponadregionalny i
realizowany jest w trzech województwach:mazowieckim, warmińsko- mazurskim i wielkopolskim.
Termin realizacji projektu to 01 styczeń 2017r. do 31 marzec 2019r.
Celem projektu jest uzyskanie przez uczestników umiejętności funkcjonalnych, społecznych i
interpersonalnych umożliwiających samodzielność i aktywność społeczną (podejmowanie ról
społecznych) oraz poszerzających Ich szanse na podjęcie aktywności zawodowej.
Projekt realizowany jest w Klubach Samodzielności i Aktywności:

– Klub Samodzielności i Aktywności w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 56a,
– Klub Samodzielności i Aktywności Pile, Al.Wojska Polskiego 49B
– Klub Samodzielności i Aktywności w Piasecznie, ul. Chyliczkowskiego 2.

Rekrutacja odbyła się w oparciu o kontakty ze współpracujące z naszym Stowarzyszeniem
„OTWARTE DRZWI” podmiotami- szkołami, organizacjami pozarządowymi, warsztatami terapii
zajęciowej, środowiskowymi domami samopomocy, poradniami, zakładami aktywności zawodowej.
Formy wsparcia oparte są głównie na grupowych zajęciach w Klubach Samodzielności i
Aktyności. Pod kierunkiem pedagogów, asystentów i wsparciu wolontariuszy odbywają się zajęcia
usamodzielniające (kulinarne, krawieckie, porządkowe, techniczne, komputerowe), zajęcia terenowe,
szkolenia warsztatowe, zajęcia terapeutyczne w czasie wyjazdów,zajęcia socjoterapeutyczne,
wspomaganie Osób Niepełnosprawnych w czasie szkoleń i wyjazdów terapeutyczno- integracyjnych,
konsultacje indywidualne oraz opracowywanie IPD.
Początkowy okres realizacji Projektu był czasem oferowania Uczestnikom bardzo różnorodnych
form zajęć w celu wyboru tych najbardziej zgodnych z Ich preferencjami i upodobaniami oraz
potencjałem.
Okres wiosenny i letni to maksymalne wykorzystanie pór roku a więc wielość zajęć terenowych i
korzystania z lokalnej oferty kulturalno- rekreacyjnej, a jednocześnie szerokiego doświadczania różnych
form aktywności społecznej.

Poza tym rozpoczęły się wyjazdowe warsztaty szkoleniowe i pobyty terapeutyczno-
integracyjne, które umożliwiają ON pobyt bez opieki rodziców i nabywanie kompetencji interpersonalnych i społecznych.
Harmonogram Projektu przewiduje prowadzenie zajęć usamodzielniających i terenowych, kilka
razy w tygodniu w każdym Klubie, przez cały okres trwania Projektu. Ponadto poszczególne grupy
korzystają z cyklu 4 szkoleń warsztatowych kompetencji społecznych i interpersonalnych oraz szkolenia
„Prawo i uprawnienia osób niepełnosprawnych”. Część szkoleń ma formę wyjazdową.
Projekt obejmuje również 2 czterodniowe wyjazdy integracyjno- terapeutyczne do atrakcyjnych
turystycznie miejsc.
Każdy uczestnik Projektu, wraz z rodziną może korzystać z konsultacji indywidualnych
specjalistów.

31.08.2018

Rozpoczęliśmy drugi etap finansowania projektu. Nasze Kluby Aktywności w Pile,
Piasecznie i Olsztynie działają ustalonym już rytmem. Zwyczajem już są zajęcia
usamodzielniające kulinarne z sezonowymi warzywami i owocami w menu, czy zajęcia
terenowe z bogatą lokalną ofertą kulturalną.
Okres wakacji to czas wzmożonych zajęć terenowych, którym w tym roku wyjątkowo
sprzyjała aura. Koncerty, wypady na kajaki czy po prostu nad wodę były wyjątkowo częste.
Wakacje to również czas szkoleń wyjazdowych i drugiego cyklu wyjazdów integracyjno-
terapeutycznych ( w Jantarze, Gąskach). Byliśmy głównie nad polskim morzem, bo ono
uspokaja, terapeutyzuje i stwarza poczucie wolności.
Udział Klubu Aktywności dla naszych Beneficjentów staje się stylem życia, grupą
dobrych znajomych wspierających się wzajemnie w trudnych momentach życiowych. A to
dzięki i za sprawą cyklicznych zajęć socjoterapeutycznych, które pozwoliły odkryć nieznane
pokłady wartości i zalet każdego z Beneficjentów.

PFRON ogłoszenie o przetargach

PFRON oświadczenie o bezstronności

Projekt współfinansowany ze środków PFRON