Przetargi

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert pisemnych

na remont sali gimnastycznej

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Olsztynie przy Al.M.J.Piłsudskiego 42 tel/fax 89-533-52-80, działając na podstawie ustawy z dnia 29-01-2004r. o zamówieniach publicznych Dz.U. nr 19/04 z późniejszymi zmianami  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na Remont sali gimnastycznej w Olsztynie przy al.M.J. Piłsudskiego 42 etap I

 

  1.  Termin realizacji  do 18-08-2017r. .
  2. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
  3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można  pobrać na stronie internetowej BIP lub www.sosw.olsztyn.pl
  4. Uprawniony do kontaktu z oferentami- Pan Lech Jurczak

      tel.89-533-52-80

  1. Składanie ofert do dnia 21.06.2017r.  do godz 1000 w sekretariacie SOSW przy Al. M. J .Piłsudskiego 42 w Olsztynie pokój 222
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2017r.  SOSW przy  Al. M. J. Piłsudskiego 42 w Olsztynie,  o godz.1015.
  3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą ofertę zgodną z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  4. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych          www.e-bip.org.pl/sosw.olsztyn/

 

Olsztyn dnia 02.06.2017r.

 

Szczegóły w plikach: