Szkoła Podstawowa nr 28

Szkoła przeznaczona dla Uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną posiadających aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Praca odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjne opracowane dla każdego dziecka na podstawie diagnozy  oraz oceny aktualnego poziomu rozwoju psychofizycznego.

Treści realizowane na zajęciach edukacyjnych są zgodne z podstawą programową:

http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/rozporzadzenie_20081223_zal_3.pdf  

Dla Uczniów z głęboką niepełnosprawnością organizujemy zajęcia grupowe w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

Uczniowie  korzystają z bogatej oferty specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Uczniowie mogą uzyskać pomoc logopedy, psychologa, pedagoga oraz specjalistów prowadzących gimnastykę korekcyjną, dogoterapię i zajęcia integracji sensorycznej.

Szkoła organizuje nauczanie indywidualne w domu ucznia lub na terenie placówki, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Uczniowie kończący szkołę podstawową mają możliwość kontynuacji nauki w naszym gimnazjum.

Wszyscy Uczniowie mogą korzystać (po uprzednim zgłoszeniu)  z zajęć opiekuńczo–wychowawczych  w świetlicy  szkolnej, czynnej w godzinach 6.30-16.00

Naszym uczniom zapewniamy:
- całodobową opiekę,
- opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną,
- opiekę stomatologiczną,
- świetlicę szkolną w godzinach od 6.30 - 16.00,
- obiady w stołówce szkolnej.

Naszym uczniom proponujemy uczestniczenie w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z ich zainteresowaniami i predyspozycjami:
- zajęcia sportowe na basenie, kręgielni oraz na obiektach sportowych Olsztyńskiej Szkoły Wyższej'
- zajęcia ekologiczne, plastyczne i muzyczne
- zajęcia kształtujące kreatywność.

Szkoła posiada:
- przestrzenne, klimatyzowane i nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne,
- pracownie symulacyjne do zajęć praktycznych,
- klimatyzowaną salą gimnastyczną,
- pracownie specjalistyczne: komputerową, psychologiczną, logopedyczną, muzyczną, rewalidacyjną, korekcyjną, integracji sensorycznej, salę doświadczania światła.