Szkoła Podstawowa Nr 8

Sześcioletnia szkoła podstawowa w dwóch etapach przygotowuje uczniów do samodzielności w różnych przejawach życia codziennego, czynnego uczestnictwa i funkcjonowania w środowisku i życiu społecznym, oraz do kontynuacji nauki w gimnazjum.
Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich (konkursy plastyczne, teatralne, przyrodnicze, zawody sportowe).

Zadaniem szkoły jest:
- wyposażenie uczniów w potrzebne wiadomości i umiejętności;
- wdrażanie do samodzielności w różnych przejawach życia codziennego;
- przygotowanie do czynnego uczestnictwa i funkcjonowania w środowisku i życiu społecznym;
- przygotowanie do kontynuacji nauki w gimnazjum;
- pomoc w osiąganiu sukcesów szkolnych oraz usprawnianie i wzmacnianie słabych stron każdego dziecka odbywa się na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, terapii zajęciowej, socjoterapii oraz zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, wokalno-muzycnych, plastycznych, językowych, turystyczno-rekreacyjnych, informatycznych).

Naszym uczniom zapewniamy:
- całodobową opiekę,
- opiekę pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną,
- opiekę stomatologiczną,
- świetlicę szkolną w godzinach od 6.30 - 16.00,
- obiady w stołówce szkolnej,
- bibliotekę,
- możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań.

Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają prawo do:
- znajomości działalności edukacyjnej Szkoły odzwierciedlonej w szkolnym zestawie programów nauczania i programie wychowawczym Szkoły;
- znajomości przepisów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
- uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
- uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

Szkoła posiada:
- sale dydaktyczne,
- pracownię komputerową,
- salę gimnastyczną,
- salę do gimnastyki korekcyjnej,
- gabinety zajęć rewalidacji indywidualnej,
- gabinet zajęć logopedycznych,
- gabinet pedagoga,
- gabinet psychologa,
- gabinet pielęgniarki.

*dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną