Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła kształci wielokierunkowo do wykonywania czynności pracy absolwentów Gimnazjum w wieku od 16 do 24 roku życia. Do szkoły uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy posiadają aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest przygotowanie Uczniów do podjęcia zadań w zakresie wykonywania różnych prac, opanowania podstawowych umiejętności i czynności umożliwiających możliwie samodzielne oraz niezależne funkcjonowanie w życiu dorosłym – zarówno osobistym, jak również zawodowym.

Realizacja zgodna z podstawą programową:

 http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/rozporzadzenie_20081223_zal...

Uczniowie realizują treści nauczania przysposobienia do pracy w następujących działach:

 • Prace biurowe
 • Zajęcia kulinarne
 • Prace stolarskie i konserwatorskie
 • Dom i posesja -praca w gospodarstwie domowym
 • Opieka nad małym dzieckiem
 • Elementy tkactwa, szycia ręcznego, maszynowego
 • Ceramika
 • Ogrodnictwo
 • Wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich

Cele edukacyjne szkoły:

 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, urządzeniami
 • Nabywanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy
 • Opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy z w/w dziedzin
 • Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w życiu codziennym do pełnienia różnych ról społecznych.