Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6

Absolwentów gimnazjów zapraszamy do nas:

Szkoła kształci absolwentów na kierunkach:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Nauka trwa 3 lata. Wszyscy chętni po ukończeniu nauki mogą przystąpić do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskać certyfikat honorowany w Unii Europejskiej.

Praktyczne przygotowanie do zawodu w naszej szkole odbywa się na bazie:
-warsztatów szkolnych;
-w zakładach pracy pod nadzorem nauczyciela opiekuna;
-w zakładach pracy poprzez zawieranie indywidualnych umów z uczniami, jako młodocianym pracownikiem dla uczniów klas trzecich.

Główne cele, które realizuje szkoła:

-przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej zgodnie z możliwościami psychofizycznymi;
-stwarzanie warunków i ułatwień młodzieży niepełnosprawnej w adaptacji społecznej kształcenie w integracji ze środowiskiem;
-optymalne przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie;
-wyposażenie uczniów w dostępny im zakres wiadomości i umiejętności przydatnych do pracy zawodowej i dorosłego samodzielnego życia.

Od wielu lat uczestniczymy i jesteśmy organizatorami szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich konkursów o tytuł „Najsprawniejszy w zawodzie-kucharz” i „Najsprawniejszy w zawodzie-ślusarz”. Od lat prowadzimy współpracę ze Szkołą w Kaliningradzie, w ramach której odbywają się wzajemne wymiany pedagogów i uczniów.

Oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych naszym uczniom zapewniamy:
- całodobową opiekę (budynek przy Al.J. Piłsudskiego 56a uczniowie objęci są opieką pedagogiczno-psychologiczną, materialną i medyczną.
Wychowankowie mają tu zapewnioną całodobową opiekę, pomoc w nauce, wsparcie, bezpieczeństwo i relaks.- opiekę pedagogiczną, psychologiczną),
- opiekę stomatologiczną,
- obiady w stołówce szkolnej,
- bibliotekę,
- możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w kołach zainteresowań.

Warunki przyjęcia do szkoły:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie ponadgimnazjalnym
 • zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego
 • dwa podpisane zdjęcia
 • opinia wychowawcy z poprzedniej szkoły
 • karta zdrowia
 • w razie potrzeby podanie o miejsce w internacie
 • po zakończeniu roku szkolnego świadectwo ukończenia gimnazjum

Dodatkowe zajęcia:

W czasie nauki w szkole młodzież uczestniczyć może w różnych formach zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdach rehabilitacyjnych:

 • koło teatralne
 • zajęcia komputerowe
 • zajęcia sportowe
 • obozy w czasie ferii letnich

Szkoła posiada:

- sale dydaktyczne
- pracownię komputerową
- salę gimnastyczną
- gabinety zajęć rewalidacji indywidualnej
- gabinet pedagoga
- gabinet psychologa
- gabinet pielęgniarki