Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”

Od września Stowarzyszenie „Dajmy Szansę” w partnerstwie z SOSW w Olsztynie realizuje projekt „Rzepka” w rodzinie siła. Adresatami są osoby niepełnosprawne i ich rodziny (rodzice i rodzeństwo). Celem projektu jest promowanie równych szans w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.             Działania w projekcie zmierzają do zwiększenia dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego. Drugim obszarem działań jest organizowanie różnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Wsparcie to polega na wzmacnianiu roli i funkcji rodziny, integracji rodziny i środowiska osób niepełnosprawnych. Dzięki współpracy realizujemy następujące formy wsparcia:  

  •  zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
  •  warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie             
  •  warsztaty dla rodzeństwa    
  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne i socjalne) 
  • spotkania integracyjne

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON, Koordynator projektu: Alicja Łabanowska