60-lecie Ośrodka

List Dyrektora SOSW w Olsztynie z okazji 60. rocznicy powstania Ośrodka:

Pierwsza w powojennym Olsztynie szkoła kształcąca uczniów z niepełnosprawnością intelektualną obchodzi dziś jubileusz 60-lecia.

Na przestrzeni 60 lat głównym celem Placówki było i jest takie przygotowanie uczniów, aby każdy z nich znalazł w otaczającym świecie radość, zrozumienie i możliwość realizacji indywidualnych zamierzeń.

Nasi absolwenci spełniają się w życiu osobistym i zawodowym. Są pracownikami licznych olsztyńskich zakładów pracy, znajdują wsparcie w placówkach terapeutycznych bądź kontynuują edukację.

Przez 60 lat pierwotna Szkoła Podstawowa Nr 8 przeszła wiele zmian organizacyjnych i programowych. Rozwój bazy, poszerzanie wachlarza form i metod pracy edukacyjnej i terapeutycznej, współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym są odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów.

W ostatnim dziesięcioleciu było to powołanie drugiej  szkoły ponadgimnazjalnej oraz stworzenie oferty rewalidacyjno – rehabillitacyjnej dla wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wiele się zmieniło oprócz zasad i wrażliwości ludzi pracujących na rzecz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Bieżące reagowanie na potrzeby środowiska jest możliwe dzięki pedagogom, którzy systematycznie poszerzają swoje kompetencje zawodowe zgodnie z najnowszą światową wiedzą pedagogiczną  i  psychologiczną.

To, co zapoczątkowali założyciele szkoły, staramy się godnie i z równym zapałem kontynuować.

Dziś pragnę podziękować wszystkim Pracownikom Ośrodka za pracę i poświęcenie, za oddanie i serce, za zrozumienie i twórcze poczynania zmierzające do respektowania podmiotowości dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, za profesjonalność kompetencji umożliwiających przygotowanie młodego pokolenia do bycia szczęśliwym, tak jak inni zwyczajni ludzie.

Dziękuję Uczniom, którzy pozwalają nam pedagogom  obserwować  kolejne swoje sukcesy, emocje przeżywane na  lekcjach, egzaminach i uroczystościach szkolnych, którzy sprawiają, iż z radością i wytrwałością pomagamy im osiągać dojrzałość.

Dziękuję Tym Wszystkim, którzy wspierają nas w codziennych działaniach.

Dziękuję Władzom Samorządu Miasta i Województwa, Władzom Oświatowym, Rodzicom, Stowarzyszeniom, Uczelniom i Instytucjom, na które zawsze możemy liczyć.

Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Olsztynie

Marzena Dworznikowska

Olsztyn, październik 2012r

 

List Prezydenta Miasta Olsztyn z okazji 60. rocznicy powstania Ośrodka:

Szanowni Państwo

Mija 60 lat od powołania w Olsztynie pierwszej szkoły dla dzieci wymagających szczególnej opieki i uwagi – dzieci z niepełnosprawnością intelektualna bądź fizyczną, mających specjalne potrzeby edukacyjne.

Ich rozwój, utrudniony przez niepełnosprawność, stawia duże wyzwania przed rodzicami, a jednocześnie wymaga szczególnej miłości, cierpliwości i tolerancji najbliższych. Wymaga również pomocy nauczycieli i pedagogów oraz wsparcia rodziny, by maksymalnie wykorzystać ich potencjał rozwojowy. Że jest to możliwe, doskonale widać na przykładzie uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie.

Rola i znaczenie tego typu placówek jest nie do przecenienia. Ich codzienna praca, to budowanie możliwości i szans na funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych w społeczeństwie ludzi zdrowych. Praca trudna, stresująca i odpowiedzialna, albowiem za każdą decyzją stoi  dziecko i jego olbrzymie problemy.

Doświadczenia 60 lat szkolnictwa specjalnego w Olsztynie udowadniają, że jest ono niezbędne w systemie kształcenia i nauczania.

Praca Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, potocznie nazywanego szkołą,  różni się wyraźnie od zwykłej placówki edukacyjnej. Obok typowych zadań edukacyjnych prowadzona jest tu tzw. opieka całodobowa oraz realizowane są na tyle skutecznie zadania terapeutyczne i rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, że  wychowankowie Ośrodka  odnoszą liczne sukcesy w konkursach i przeglądach twórczości, w olimpiadach specjalnych, zaś absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej zdają egzaminy potwierdzające ich kwalifikacje zawodowe.

Od blisko trzydziestu lat szkole patronuje Kornel Makuszyński – postać wielce zasłużona dla wychowania, pisarz, który poprzez swoje książki wciąż uczy, jak odkrywać w innych ludziach dobro, wrażliwość i piękno oraz jak otwierać się na ich potrzeby.

Te cechy na co dzień widać w pracy Ośrodka i jego kadry pedagogów, nauczycieli i pracowników obsługi techniczno-administracyjnej.

Pełen uznania dla Państwa talentów pedagogicznych, doświadczenia oraz znakomicie wypełnianej misji służenia innym w zaspokajaniu ich elementarnych potrzeb, serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców Olsztyna i własnym. Swoją pracą dowodzą Państwo, że Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, „to naprawdę dobra szkoła, mimo że specjalna”, o czym przekonują się codziennie rodzice jej uczniów.

Piotr Grzymowicz

Prezydent Olsztyna

 

Poniżej przedstawiamy poszczególne strony Biuletynu wydanego z okazji 60. rocznicy powstania SOSW w Olsztynie:

[SLGF id=318]